Centrum Transferu Wiedzy i Technologii US sp. z o.o.

Centrum Transferu Wiedzy i Technologii Uniwersytetu Szczecińskiego sp. z o.o. zostało powołane do życia w 2007 roku jako podmiot mający współpracować z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego przy Programie "Wędka Technologiczna" (później nazywanym "Inicjatywą Technologiczną").

Cele statutowe :

Spółka prowadzi działalność społecznie użyteczną poprzez realizację następujących zadań o charakterze publicznym:

 1. wspomaganie rozwoju gospodarczego, w tym rozwoju przedsiębiorczości,
 2. promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej studentów oraz absolwentów uczelni wyższych regionu, a w szczególności Uniwersytetu Szczecińskiego
 3. wspieranie nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
 4. upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji.
 5. działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy z uczelniami i organizacjami krajowymi i zagranicznymi,
 6. pomoc społeczna – studentom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych studentów.
 7. działalność charytatywna.


Spółka prowadzi działalność statutową na rzecz ogółu społeczności, której przedmiotem jest stosownie do PKD:

 1. doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania PKD 74.14.A
 2. działalność związana z bazami danych PKD 72.40.Z
 3. przetwarzanie danych PKD 72.30.Z
 4. działalność badawczo-rozwojowa PKD 73
 5. kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia PKD 80.4
 6. pomoc społeczna pozostała, bez zakwaterowania PKD 85.32.C
 7. kierowanie w zakresie działalności społecznej PKD 75.12.Z